X
Produkt byl přidán do objednávky.
Zpět
Úvod Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

TZA, spol. s r.o., se sídlem Ratíškovice 376, PSČ 696 02, IČO: 25316532, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. značka Firm.15665/96, oddíl C, vložka 24997, chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Ochrana a bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás důležitá.
TZA, spol. s r.o. je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává, využívá a zpracovává Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti. Jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou přesněji vymezeny níže.
Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů získané během Vašeho používání těchto internetových stránek naší společnosti. TZA, spol. s r.o., shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje v nezbytném rozsahu pro uskutečňování své podnikatelské činnosti a vždy v souladu s platnými právními předpisy. Zpracování osobních údajů není hlavní činností společnosti TZA, spol. s r.o. Jde o činnost, která napomáhá k naplňování podnikatelské aktivity firmy.
Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být společností TZA, spol. s r.o. zpracovávány pro tyto účely:
• Plnění smlouvy (zejména plnění smluv o spolupráci s obchodními partnery, kupních smluv se zákazníky apod.);
• Plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy; případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy);
• Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb (TZA, spol. s r.o. může zasílat obchodní sdělení a nabízet výrobky a služby prostřednictvím emailu, SMS, nebo telefonního hovoru či prostřednictvím poštovních doručovacích služeb vždy);
• Ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů TZA, spol. s r.o., například posuzování bonity zákazníka);
• Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména v případě Vašeho zájmu o zaměstnání v TZA, spol. s r.o. či při zadání a následné správě osobních údajů v rámci uživatelského účtů na Internetových stránkách e-shopu, vyžádané i nevyžádané formuláře zaslané elektronicky na firemní maily)

Rozsah zpracovávaní osobních údajů

Údaje subjektů údajů                                                 Účely zpracování:
Jméno a příjmení - Plnění smlouvy, Plnění právních  povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
Kontaktní adresa  - Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
E-mail -  Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
Telefonní číslo -  Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
Číslo účtu - Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce IČO, DIČ Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
VIN a další informace o motorovém vozidle - Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

Osobní údaje jsou v TZA, spol. s r.o. zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. Osobní údaje jsou uchovávány jak v listinné, tak elektronické podobě zejména pro účely plnění smluvního vztahu. Osobní údaje jsou zpracovávány na nezbytně nutnou dobu, tak, aby byl naplněn účel, pro nějž byly shromážděny. Osobní údaje, které TZA, spol. s r.o. považuje za neaktuální, okamžitě maže.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

TZA, spol. s r.o. zasílá prostřednictvím mailu ve zcela výjimečných případech informace o slevových akcích a nabídce produktů. Pokud udělíte TZA, spol. s r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání těchto informací, berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a že lze souhlas kdykoli písemně nebo prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailové zprávě odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

Zabezpečení osobních údajů

Ve společnosti TZA, spol. s r.o. jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným TZA, spol. s r.o., případně dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. TZA, spol. s r.o. je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci. TZA, spol. s r.o. neposkytuje osobní údaje mimo území EU.

Osobní údaje třetích osob

Osobní údaje třetích osob, kterými se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků obchodních partnerů TZA, spol. s r.o. a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s TZA, spol. s r.o., popř. jiné údaje, které firma obdrží od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije TZA, spol. s r.o. za účelem plnění smluv s obchodními partnery. Obchodní partner tímto bere na vědomí, že TZA, spol. s r.o. bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je povinen řádně informovat o zpracování osobních údajů společností TZA, spol. s r.o. své zaměstnance, zákazníky a další fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci s TZA, spol. s r.o.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je TZA, spol. s r.o. povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:
Účel zpracování                                                                      Doba uchování
Plnění smlouvy -  po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu
Plnění právních povinností - po dobu stanovenou příslušným právním předpisem Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb - po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s platnou legislativou
Ochrana oprávněného zájmu správce - maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem
Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů - po dobu nezbytnou k vyřízení příslušného požadavku či po dobu trvání příslušného uživatelského účtu

Vaše práva

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit.
Právo na přístup k osobním údajům
• Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů
• Právo na výmaz
Právo na omezení zpracování osobních údajů – v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po TZA, spol. s r.o. požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
• Právo na přenositelnost údajů – v případě, že chcete, aby TZA, spol. s r.o. Vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudeme Vaší žádosti moci vyhovět.
• Právo vznést námitku - máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů TZA, spol. s r.o. V případě, že TZA, spol. s r.o. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu sídla TZA, spol. s r.o. Firma si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.
Údaje poskytujeme do 30dní bezplatně. Pouze v případě zjevně bezdůvodných, nepřiměřených či opakujících se požadavků subjektu osobních údajů může TZA, spol. s r.o. uložit poplatek za úkony spojené s vykonáním požadavku.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

Vytisknout stránku

VOLNÁ MÍSTA

AUTOBATERIE - Co Vás zajímá - NÁVODY

Při nákupu nové baterie výkup použité baterie dle kapacity
Výkupní ceny autobaterií

ROZVOZ  ZDARMA každý den
Staré Město směr Bzenec-Strážnice
Staré Město směr Veselí nad Moravou-Strážnice 
 

zásilky Česká pošta 
-cena dle aktuálního ceníku
více než 30kg FOFR
SK - cenu sdělíme dle objednávky


Kde nás najdete

Uherské Hradiště - Staré Město 
          tza@tza.cz

Tel.: +420 606 797 151

         +420 725 128 170

 


Navštivte naše firemní stránky

www.tza.cz
ZDROJ.cz - katalog odkazů

© 2020, TZA, spol. s r.o. – všechna práva vyhrazena

Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Využívá systém pro správu e-shopů Profesionální CMS | eod.cz | XHTML 1.0 | CSS 3